Mike Hughes Womens Jersey  Polohovac� pe�ovatelsk� k�eslo GAVOTA od firmy UL*KRAS s.r.o.

Polohovac� pe�ovatelsk� k�eslo GAVOTA od firmy UL*KRAS s.r.o.

V�robce JECH s.r.o.

Sedac� n�bytek pro v� domov

Kompletn� nab�dku sortimentu firmy JECH naleznete ZDE

V�te �e ...

... v�m garantujeme odkoupen� k�esla do dvou let od n�kupu ! V�ce se do�tete zde ...

V�te �e...

... nosnost pe�ovatelsk�ho k�esla GAVOTA je 150 kg ?

V�te �e ...

... sed�k obsahuje nepropustn� vrstvy a �aloun�n� na cel�m k�esle je lehce sn�mateln� a prateln� ?

V�te �e ...

... podru�ky lze zasunout dol�, co� usnadn� transport osoby na l��ko?

V�te �e ...

... konstrukce je vyrobena z masivu ? ... �e si m��ete vybrat z 10ti odst�n� mo�en� d�eva a des�tek typ� potahov�ch l�tek, jejich� kvalitu testuje v�robce na vlastn�ch stroj�ch ?

V�te �e ...

... nab�z�me i typ s tzv. outdoorov�mi kole�ky, kter� snesou i venkovn� ter�n?

Aktualizov�no

16. 6. 2015

Pe�ovatelsk� k�eslo GAVOTA

�ada v�ce-funk�n�ch k�esel je ur�en� pro o�et�ovatelstv�, dom�c� p��i a zdravotnictv�.

K�esla �ady GAVOTA jsou ur�ena p�edev��m k pohodln�mu dlouhodob�mu sezen�, odpo�inku a nebo   p��padn� k transportu h��e pohybliv�ch obyvatel v domovech d�chodc�, �stavech soci�ln� p��e, osob v dom�c� p��i a ��ste�n� i v nemocnic�ch a jin�ch bezbari�rov�ch objektech.

K�esla jsou uzp�sobena pro transport osob mimo bezbari�rov� objekty.

- na z�klad� popt�vky klient� a u�ivatel� byla vyvinuta tzv. outdoorov� varianta k�esla, kter� umo��uje transport osob mimo objekt.

K�esla GAVOTA zohled�uj� ergonomick� a hygienick� po�adavky kladen� na n�ro�n� provoz v t�chto za��zen�ch. Jednotliv� typy k�esel GAVOTA se od sebe li�� zp�sobem polohov�n�, mo�nost� transportu pacienta a zp�sobem pou�it�.